شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو
+ همه از خداييم وبسوي او باز مي گرديم
خورشيد رفته است ولي ساحل افق مي سوزد از شراره ي نارنجيش هنوز وز شعله هاي سرخ شفق ، نقش يک نبرد تابيده روي آينه ي آسمان هنوز گرد غروب ريخته در پهن دشت رزم پايان گرفته جنبش خونين کار زار آنجا که برق نيزه وفرياد حمله بود پيچيده بانگ شيهه ي اسبان بي سوار پايان گرفته رزم وبه هر گوشه وکنار غلطيده روي بستر خون پيکري شهيد خاموش مانده صحنه وگويي
ايکه اشک افشان شدي از ديدن غمخانه ام من رقيه خسرو لب تشنه را دردانه ام غنچه باغ بتول ونوگل آل رسول زيب دامان حسين آن سرور فرزانه ام نازپرور گوهري بودم که دست روزگار جاي داد ازراه کين در گوشه ويرانه ام دست استبداد بيداد يزيد بدگهر کند همچون سيل بنيان کنزجا کاشانه ام ريخت ناحق خون حق رادر زمين کربلا آتش بيد
ايکه اشک افشان شدي از ديدن غمخانه ام من رقيه خسرو لب تشنه را دردانه ام غنچه باغ بتول ونوگل آل رسول زيب دامان حسين آن سرور فرزانه ام نازپرور گوهري بودم که دست روزگار جاي داد ازراه کين در گوشه ويرانه ام دست استبداد بيداد يزيد بدگهر کند همچون سيل بنيان کنزجا کاشانه ام ريخت ناحق خون حق رادر زمين کربلا آتش بيد
ايکه اشک افشان شدي از ديدن غمخانه ام من رقيه خسرو لب تشنه را دردانه ام غنچه باغ بتول ونوگل آل رسول زيب دامان حسين آن سرور فرزانه ام نازپرور گوهري بودم که دست روزگار جاي داد ازراه کين در گوشه ويرانه ام دست استبداد بيداد يزيد بدگهر کند همچون سيل بنيان کنزجا کاشانه ام ريخت ناحق خون حق رادر زمين کربلا آتش بيد
ولادت فاطمهالزه -دخت نبي اکرم (ص) البشارت که عيان مهر فروزان آمد ظاهر از پرده ي عصمت رخ جانان آمد سر زد ازبرج نبوت مه رخشنده ي دين روشن از نور رخش عالم امکان آمد دختر ختم رسل هادي کل ،شاه سبل از پسرده عيان چون مه کنعان آمد دسته دسته ملک از عالم بالا بزمين بهر ديدار رخش خرم وخندان آمد عزت وفضل وشرافت بنگر زامر خدا سوي زهرا زجنان حوري وغلمان آمد ساره وآسيه ومريم وکلثو
بشارت شيعيان !شد ماه شعبان ماه پيغمبر فزون شد بر خلايق لطف وجود خالق اکبر زمين وآسمان وعرش اعظم نورباران شد زانوار رخ نور دو چشم ساقي کوثر عيان گرديد در يثرب جمال عالم آرايي که جبرئيل امين شد خادمدر بار آن سرور زلطف قادر قدرت نما از گلبن عفت دوگل گرديده ظاهر ازبراي حيدر صفدر ي
خورشيد رفته است ولي ساحل افق مي سوزد از شراره ي نارنجيش هنوز وز شعله هاي سرخ شفق ، نقش يک نبرد تابيده روي آينه ي آسمان هنوز گرد غروب ريخته در پهن دشت رزم پايان گرفته جنبش خونين کار زار آنجا که برق نيزه وفرياد حمله بود پيچيده بانگ شيهه ي اسبان بي سوار پايان گرفته رزم وبه هر گوشه وکنار غلطيده روي بستر خون پيکري شهيد خاموش مانده صحنه
خورشيد رفته است ولي ساحل افق مي سوزد از شراره ي نارنجيش هنوز وز شعله هاي سرخ شفق ، نقش يک نبرد تابيده روي آينه ي آسمان هنوز گرد غروب ريخته در پهن دشت رزم پايان گرفته جنبش خونين کار زار آنجا که برق نيزه وفرياد حمله بود پيچيده بانگ شيهه ي اسبان بي سوار پايان گرفته رزم وبه هر گوشه وکنار غلطيده روي بستر خون پيکري شهيد خاموش مانده صحنه
ساعت ویکتوریا
غدير خم - جشن غدير
رتبه 0
0 برگزیده
185 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
غدير خم - جشن غدير عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top